Ładowanie...

Jak otrzymać od pracodawcy zwrot za okulary korekcyjne?

Czy wiesz, że niezależnie od stażu pracy, możesz ubiegać się u swojego pracodawcy o dofinansowanie za okulary korekcyjne? „Oprócz badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych musi on [pracodawca] zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, jeżeli konieczność ich stosowania będzie wynikała z zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza medycyny pracy. „1 Sprawdź poniżej kto może ubiegać się o zwrot kosztów i jakie musi spełnić kryteria.

Komu przysługuje zwrot?


Zgodnie z Kodeksem Pracy, o dofinansowanie mogą ubiegać się pracownicy wykonujący pracę na podstawie stosunku pracy. Jednakże rozporządzenie Ministra Pracy określa, że pracownikami są także osoby, które w czasie pracy korzystają z monitora przynajmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (czyli minimum 4 godziny dziennie). Oznacza to, że osoby zatrudnione na umowę o pracę, ale także na zlecenie, czy prowadzące działalność gospodarczą w zakładzie pracy mają w tym względzie takie same uprawnienia. W celu uzyskania refundacji konieczne będzie otrzymanie od pracodawcy skierowania na wykonanie badań profilaktycznych.


Refundacja obejmuje osoby pracujące na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Co ważne, chodzi nie tylko o monitory podłączone do komputerów stacjonarnych, ale także laptopy i notebooki.


„Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok zgodne z zaleceniem lekarza , jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego”. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku.


Co ciekawe, pracodawca nie jest zobowiązany do refundacji zakupu szkieł kontaktowych, chyba że lekarz przeprowadzający badanie uzna, że pracownik powinien wykonywać pracę w soczewkach.

Jak uzyskać refundację?


Aby uzyskać refundację okularów i zwrot kosztów ich przygotowania, konieczne jest dostarczenie pracodawcy zaświadczenia od lekarza wskazującego na konieczność stosowania okularów korekcyjnych do pracy. Niezbędna będzie tu też faktura potwierdzająca zakup okularów oraz wniosek o dofinansowanie poniesionych kosztów. Pracodawca powinien na tej podstawie zwrócić ustaloną kwotę zwrotu.

Ile wynosi dofinansowanie?


Tej kwestii nie regulują żadne odgórne przepisy. Powinny być więc uregulowane w przepisach wewnętrznych danego zakładu pracy. W regulaminie powinien znajdować się zapis o kwocie refundacji np. 300 czy 500 zł oraz informacja czy pracodawca refunduje tylko szkła, robociznę czy także oprawy. Wielu pracodawców zastanawia się czy np. po roku przy kolejnym badaniu można wymienić same szkła, bez konieczności wymiany opraw. Warto więc zapoznać się z dokumentem, który reguluje wszystkie kwestie związane z zasadami zwrotów. Należy jednak pamiętać, że to lekarz decyduje o wymianie okularów. Jeżeli stwierdzi on w orzeczeniu lekarskim, że pracownikowi w związku z pracą pogorszył się wzrok, pracodawca musi zwrócić pracownikowi pieniądze za wymianę szkieł.

Jak często można starać się o zwrot?


Nie ma przepisów, które regulują te kwestie, dlatego najczęściej to pracodawcy w swoich regulaminach określają jak często można ubiegać się o refundację – np. raz na 2 lub 3 lata. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której pracownik składałby wniosek np. co miesiąc. Jeśli jednak lekarz uzna, że w przypadku danego pracownika termin kolejnego badania powinien być krótszy, to wówczas pracownik ma prawo do refundacji częściej.

Jak widać warto skorzystać z możliwości otrzymania dofinansowania i umówić się na profesjonalne badanie optometryczne. Zapraszamy do jednego z naszych pięciu salonów na terenie Trójmiasta!

1 https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-refundacja-okularow-jak-czesto-nalezy-sie-pracownikowi

wróć